Privacyverklaring

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de SBN. De SBN respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Met deze privacyverklaring informeert de SBN je aan de hand van je relatie met de SBN welke persoonsgegevens er door de SBN worden verzameld en voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe je persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten je hebt als je persoonsgegevens worden verwerkt en waar je met vragen of verzoeken over je privacy terecht kunt. In de cookieverklaring informeren wij hoe wordt omgegaan met de gegevens van websitebezoekers.

Privacyverklaringen per categorie

Je kunt steeds doorklikken naar de verklaring met betrekking tot de categorie van verwerkingen waarover je nadere informatie wenst.
Klik hier voor onze (sub)privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van:
• Persoonsgegevens van deelnemers;
• Persoonsgegevens van docenten;
• Persoonsgegevens van overige relaties.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens per categorie kunnen worden verwerkt.

Doelen van verwerking

De SBN zal je persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Je persoonsgegevens zullen niet zonder je toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is. In de privacyverklaring voor jouw categorie kun je lezen voor welke doeleinden de SBN je persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

De SBN verwerkt je persoonsgegevens alleen indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. je hebt toestemming gegeven voor deze verwerking van je persoonsgegevens;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
  3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  4. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van je vitale belangen of de vitale belangen van andere personen;
  5. de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
  6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor specifiek in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, of indien er sprake is van een van de in de geldende wet- en regelgeving genoemde uitzonderingsgronden.
In de privacyverklaring voor jouw categorie kun je lezen op basis van welke rechtsgrond je persoonsgegevens worden verwerkt.

Verplichte verstrekking

Als wij je om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat de SBN je gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken verstrekt aan derde partijen. De SBN verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij de SBN wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend. In de privacyverklaring voor jouw categorie kun je lezen of er in jouw situatie gegevens aan derde partijen worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De SBN maakt op dit moment geen gebruik van profiling in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

In de privacyverklaring voor jouw categorie kun je lezen op basis van welke criteria de bewaartermijn in jouw situatie wordt bepaald. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan. Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteenlopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.
Mocht je willen dat je persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

De SBN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Je rechten

De SBN respecteert de rechten die je op grond van de geldende wet- en regelgeving hebt. Hieronder informeren wij je over deze rechten en de wijze waarop je er een beroep op kunt doen.

Inzagerecht

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens de SBN van jou verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht

Je hebt onder omstandigheden het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, heb je het recht daar bezwaar tegen te maken.
Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van de SBN en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Je gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.
Als je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door jou gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking

Je hebt onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt in dat de SBN de verwerking van je gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien de SBN de gegevens niet langer nodig heeft terwijl jij de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken op grond van je toestemming of een met jou gesloten overeenkomst, heb je ten aanzien van die gegevens het recht om deze door jou digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je veelal het recht om je toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien je uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kun je je wenden tot het bestuur van de SBN per e-mail aan sbn@cpo.ru.nl .
De SBN brengt je voor het uitoefenen van je hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op je verzoek. Mocht de beantwoording van je vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van je identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je dan ook je identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen je erop dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezicht

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kun je klachten indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Reikwijdte en wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur van de SBN op 12 november 2018 en geldt in samenhang met de bijbehorende subprivacyverklaringen ten aanzien van alle verwerkingen met ingang van 12 november 2018. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij minimaal één maand van tevoren aankondigen op deze pagina. Bezoek deze pagina daarom ook regelmatig om op de hoogte te zijn van de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan.