Privacyverklaring

Over je gegevens en privacy

Als je www.beroepsopleidingnotariaat.nl gebruikt, dan verwerken we soms je persoonsgegevens. Wil je weten hoe we dat doen en hoe we je privacy beschermen? Dat lees je in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring beroepsopleidingnotariaat.nl

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“KNB”) omgaat met persoonsgegevens die de KNB verwerkt in het kader van de website beroepsopleidingnotariaat.nl.

Onze contactgegevens

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Adres: Spui 184
Postcode/Plaats: 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070 3307111
E-mailadres voor algemene vragen: info@knb.nl
Naam functionaris gegevensbescherming: Irene van Holst
E-mailadres functionaris gegevensbescherming: fg@knb.nl

Wie zijn wij?

De KNB is de beroepsorganisatie van notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. De KNB behartigt de belangen van de (kandidaat-)notarissen in Nederland en ondersteunt hen bij de uitoefening van hun werk. De KNB biedt verschillende diensten en informatie aan, waaronder trainingen en cursussen. De beroepsopleiding notariaat is een onderdeel van het programma “Futurepro(o)f”, dat een belangrijke focus heeft binnen onze strategische agenda. Met dit programma werkt de KNB aan het positioneren van het notariaat en het opleiden van notarissen tot ‘future profs’.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen of die gebruikt kunnen worden om je als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, geboortedatum en contactgegevens. Er kan ook sprake zijn van indirecte persoonsgegevens. Het gaat dan om gegevens die in combinatie met andere gegevens iets zeggen over een persoon. (Artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wat is verwerken?

Onder verwerken vallen alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met een persoonsgegeven, waaronder raadplegen, bijwerken of wijzigen, verzamelen, delen, combineren en vernietigen (Artikel 4 lid 2 AVG).

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Uw ingezonden persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer jij je gegevens invult via het contactformulier of wanneer jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief. De KNB verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

  • om contact met je op te nemen na aanleiding van je contactformulier, of;
  • om de nieuwsbrief aan je toe te sturen,

Jouw gegevens worden niet zonder je toestemming voor andere doelen verwerkt.

Je persoonsgegevens

Door het invullen van het contactformulier deel je persoonsgegevens met ons. Afhankelijk van de informatie die je verstrekt zullen wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken.

  • e-mailadres
  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • je bericht aan ons

De gegevens worden bewaard tot het moment dat je contactverzoek is afgehandeld en er geen vervolgverzoeken zijn ontvangen. De gegevens worden maximaal 6 weken bewaard na het laatste contactmoment.

Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • e-mailadres
  • voor- en achternaam

Je gegevens worden bewaard tot het moment dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Nadat jij je hebt uitgeschreven zullen wij je gegevens verwijderen.

Doorgeven van je persoonsgegevens

Onze organisatie geeft je persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Zo sturen wij mogelijk je gegevens door aan Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN) en/of CPO de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Notariaat, indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden of je te voorzien van bepaalde informatie.

Maar bijvoorbeeld ook omdat de KNB gebruik maakt van andere dienstverleners om nieuwsbrieven te verzenden. Wanneer wij met systemen van externe leveranciers gegevens delen dan zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens nooit door een leverancier worden bewaard of zonder versleuteling fysiek op externe systemen aanwezig zijn. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. Indien je precies wilt weten welke externe leveranciers wij inschakelen kun je een e-mail sturen naar fg@knb.nl. We delen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Internationale doorgifte

Je persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaren van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Je rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer je persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doe je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij je  aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst op een passende wijze moeten identificeren. Dit kan zijn aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens de KNB verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op je verzoek kunnen ingaan, wij zullen dit beoordelen en je hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van je persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer jij je persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

Als wij je gegevens gebruiken voor direct marketing of op basis van gerechtvaardigd belang kun je bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van je rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze organisatie stelt alles in het werk om te voldoen aan je rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via fg@knb.nl.  Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl